Nápověda k vyhledávání osobNápověda k vyhledávání osob
 1. Údaje o fyzických osobách
 2. Vyplňování vstupních polí formuláře
 3. Doplňující volby
 4. Získání informací o fyzické osobě

1. Údaje o fyzických osobách

Aplikace Osoby veřejné dle zákona vyhledává v databázi ARES fyzické osoby, které vystupují v některé roli (angažmá) vzhledem k ekonomickým subjektům nacházejícím se v ARES a jejichž údaje jsou ze zákona veřejně přístupné. Jedná se o fyzické osoby, které jsou členy statutárních orgánů, jednateli a jinak angažovanými osobami v ekonomických subjektech vedených ve Veřejném rejstříku (VR) a v Registru živnostenského podnikání (RŽP).

2. Vyplňování vstupních polí formuláře

Ve formuláři je nutné zadat alespoň jeden z parametrů Jméno nebo některé parametry týkající se adresy. Posun mezi poli formuláře se provede buď kliknutím myši do příslušného políčka, nebo pomocí klávesy tabelátor. K vyprázdnění políček dříve vyplněného formuláře slouží tlačítko Nové zadání.

Pro jednotlivá pole vstupního formuláře platí následující pravidla:

Rodné číslo

V souladu s novelou Obchodního zákoníku s účinností od 1.1.2012 a vzhledem k tomu, že rodná čísla jsou citlivé údaje, nebudou v ARES nadále již rodná čísla zveřejňována. Zároveň se rodná čísla nebudou vypisovat a nebude ani umožněno vyhledávání dle rodných čísel.

Jméno

Toto pole slouží k zadání jména, příjmení a titulů hledané osoby. Maximální počet zadávaných znaků je 110. Nerozlišuje se mezi zadáním velkých a malých písmen abecedy. Vyhledávání může probíhat s ohledem na české znaky nebo bez nich (k přepínání slouží doplňující parametr Diakritika); pokud je volba ASCII, vyhledávání probíhá bez ohledu na diakritická znaménka.

Jméno se nemusí zadávat celé, stačí zadat jedno nebo několik slov z požadovaného jména, na pořadí slov nezáleží. Ve slovech je možné použít zástupné znaky * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak), je však nutné dodržet zásadu, že slovo musí obsahovat alespoň 3 po sobě jdoucí písmena. Nevhodné umístění zástupných znaků může zpomalit vyhledávání.

Obec

Toto pole slouží k zadání obce, v níž hledaná osoba bydlí. Vyplňuje se přesný název obce včetně diakritických znamének (nezáleží na velikosti písmen) nebo číslo obce. Maximální počet znaků, které lze vepsat, je 48. K výběru obce je možné využít nabízený seznam obcí kliknutím na odkaz Obec. Podle možností prohlížeče se pak kód obce přenese do formuláře automaticky po kliknutí na název obce, nebo je nutné kód obce do formuláře zkopírovat přes schránku prohlížeče.

PSČ

Toto pole slouží k zadání PSČ obce, kde má hledaná osoba bydliště. Vyplňuje se 5-místné číslo bez mezer.

Ulice

Toto pole slouží k zadání názvu ulice bydliště osoby. Maximálně lze zadat 48 znaků. Není nutné při zadávání rozlišovat mezi velkými a malými písmeny abecedy, diakritika pro tento parametr není významná. Významné pro vyhledávání je prvních 9 znaků slova názvu ulice, znaky * a ? nelze použít jako zástupné znaky.

Číslo domu

Pro tento parametr slouží dvě pole o velikosti maximálně 5 znaků, do nichž je možné zadat číslo popisné a číslo orientační. Může se zadat číslo jedno nebo obě, na pořadí čísel nezáleží.

Angažmá

Kliknutím na odkaz se nabídne seznam rolí (angažmá), ve kterých se má hledaná osoba v subjektech vyskytovat. Lze nastavit jedno, více nebo všechna angažmá z nabízeného seznamu. Toto vyhledávací kritérium nelze použít samostatně, ale vždy pouze v kombinaci s některou z voleb Jméno nebo s adresou osoby.

3. Doplňující volby

Zobrazit

Touto volbou se vymezí horní hranice pro počet zobrazených osob. Pokud počet osob vyhovujících zadaným kritériím převyšuje povolenou hranici, nezobrazí se žádná osoba a je vypsáno chybové hlášení. V takovém případě je nutné zpřesnit vyhledávací kritéria nebo zvýšit limitující hodnotu. Povolené hodnoty parametru jsou 200, 500, 1000, ale zobrazení vyššího počtu než 200 může negativně ovlivnit rychlost jejich zobrazování. Implicitní hodnota je 200.

Třídění

Touto volbou lze ovlivnit pořadí, ve kterém se vyhledané osoby zobrazí. Nabízí se tyto možnosti:

 • netříděno (implicitní hodnota)
 • třídění podle příjmení

Diakritika

Tato volba se uplatní pouze s parametrem Jméno a určuje, zda bude zadané jméno osoby vyhledáváno včetně diakritických znaků (volba česky - implicitní hodnota) nebo bude vyhledáno bez ohledu na diakritická znaménka (volba ASCII).

Výstup

Soubory s výpisy informací se v ARES vytvářejí v XML formátu a v případě potřeby jejich zobrazení na PC se transformují do formátu HTML. Transformace může proběhnout již na serveru nebo až v prohlížeči uživatele.

Nabízí se tyto volby pro formát výstupu:

 • HTML - transformace výstupu do HTML proběhne v prohlížeči
 • HTML server - transformace výstupu do HTML proběhne na serveru
 • XML - výstup zůstává ve formátu XML
Varianta transformace v prohlížeči je šetrnější vůči serveru. Při přepínání mezi oběma variantami je nutné dodržet pravidlo, že nelze volbu měnit mezi vyhledáváním osob a následným voláním některého z odkazů na detailní výpisy (VR), po každé změně volby je nutné nejdříve provést vyhledání (tlačítkem Vyhledat).

Poznámka: Některé verze prohlížečů nemusí transformace zvládat korektně, pak je nutné používat volbu transformace na serveru.

Odkaz Ekonomické subjekty

Slouží k rychlému přepnutí do formuláře pro vyhledávání ekonomických subjektů.

4. Získání informací o fyzické osobě

Po odeslání dotazu tlačítkem Vyhledat se v dolním rámu okna zobrazí seznam všech fyzických osob, které vyhovují zadaným kritériím, včetně jejich rolí (angažmá) u ekonomických subjektů. Řádky u osob, jejichž role je u subjektu již zrušena, jsou v seznamu zobrazeny šedým písmem.

V přehledu vybraných osob se zobrazují následující informace:

 • IČO subjektu, ve kterém má osoba angažmá (je současně odkazem, jehož vyvoláním se v novém okně provede akce vyhledání ekonomického subjektu s daným IČO v ARES)
 • jméno osoby
 • adresa (obec, případně část obce, ulice + číslo)
 • pojmenování role osoby (angažmá) u subjektu
 • obchodní firma - název ekonomického subjektu, ve kterém má osoba angažmá
 • označení zdrojového registru (VR), ze kterého informace o osobě a jejím angažmá pochází (je současně odkazem na výpis příslušného subjektu z tohoto zdroje).

V případě, že není známa adresa bydliště, je zobrazena adresa místa podnikání ze statistického Registru ekonomických subjektů, pokud tato existuje ve zdrojových datech.