Doplňující informace k službě StandardDoplňující informace k službě Standard

vstup


klíčové parametry (zadání alespoň jednoho z těchto dvou parametrů je povinné):

ico nebo obchodni_firma

Poznámka: Vyhledávání dle rodného čísla, které lze vyčíst z WSDL a XML schémat, slouží pouze pro státní správu.


Příklady volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?ico=27074358
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?obchodni_firma=ASSECO a.s.
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?obchodni_firma=ASSECO+a.s.
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?ico=00216151&jazyk=cz&xml=1&aktivni=false


parametry:

ico - IČO. Je to číslo, které subjektu přidělil Obchodní rejstřík, Živnostenský úřad nebo Český statistický úřad. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
obchodni_firma - obchodní firma. Doporučujeme nezadávat znaky: & %. Pro používání zástupných znaků * ? si přečtěte nápovědu u odstavce Obchodní firma.
nazev_obce - uplatní se při současném zadání obchodni_firma
kod_pf - upřesní výběr jen pro konkrétní kód právní formy subjektu
typ_registru - upřesní výběr při zadání obchodni_firma jen pro konkrétní číslo registru v ARES, viz Význam pozic v elementu Priznaky_subjektu níže.
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
max_pocet =10 - číslo v intervalu 1 až 200, (implicitní hodnota = 10)
- Parametr má význam zejména při použití obchodni_firma.
- určuje maximální počet subjektů, kolik jich má služba vrátit; v případě, že dotazu vyhovuje více subjektů než je povolená hodnota, nevrátí se žádný subjekt a element Pocet_zaznamu bude obsahovat hodnotu -1
- Program slouží zejména k rychlému ověřování základních informací o subjektu. Návratová hodnota -1 je v přísnějším posouzení považována za poslání nesprávně vyplněného dotazu a při opakovaném zadání tohoto typu dotazů dojde k automatickému zamezení přístupu pro tázající se IP adresu. Zejména u automatizovaného dotazování přes XML služby doporučujeme dbát na správné vyplňování parametrů platnými a smysluplnými hodnotami. V opačném případě může dojít k zamezení přístupu do IS ARES.
aktivni - ovlivní výstup subjektu podle jeho aktivity
=true - výstup bude jen v případě, že subjekt je aktivní (implicitní hodnota)
=false - výstup bude i v případě, že subjekt je zaniklý (má zrušenou registraci)
adr_puv - rozšíří výstup o element Adr_puv, v kterém jsou údaje o adrese dodané ze zdroje bez úpravy standardizací. (Podrobněji o vystupujících adresních elementech viz výstup.)
=true - výstup bude včetně elementu Adr_puv
=false - výstup bude bez elementu Adr_puv (implicitní stav)
typ_vyhledani - upřesní prioritu výběru při zadání více klíčových hodnot
=free - hledá se dle ico, když se nenajde, hledá se dle obchodni_firma (implicitní hodnota)
=ico - hledá se dle ico
=of - hledá se dle obchodni_firma (nehledá se dle ico, které však může být zadáno).
diakritika - upřesní způsob zadání slov v obchodni_firma
=true - obchodní firma je zadána včetně diakritiky (implicitní stav)
=false - obchodní firma je zadána bez diakritických znamének
czk - upřesní kódování českých znaků, zadávaných v obchodni_firma a nazev_obce
=iso - východoevropská znaková sada ISO-8859-2, známá též jako Latin2 (nepovinné, implicitní stav)
=utf - znaky budou kódovány v Unicode, UTF-8
 Poznámka k utf:
V databázi ARES se nacházejí slova obsahující písmena s českou diakritikou:
á Á č Č ď Ď ě Ě í Í ň Ň ó Ó ř Ř š Š Ť ť ú Ú ů Ů ý Ý ž Ž
a slova obsahující písmena s těmito diakritickými znaménky:
ä Ä ă Ă ą Ą â Â ç Ç ć Ć Ę ę ë Ë î Î ĺ Ĺ ł Ł ľ Ľ ń Ń ô Ô ö Ö ő Ő ŕ Ŕ ś Ś ş Ş ţ Ţ ű Ű ü Ü ź Ź ż Ż

Jakékoliv jiné znaky s diakritickými znaménky a znaky národních abeced mimo rozsah písmen A-Z (ASCII 65-90) nebo a-z (ASCII 97-122) jsou považovány za neplatné, přestože jsou v kódování UTF-8 povoleny. Např. není povoleno vyhledávání dle znaku € (symbol pro měnu EUR), místo něj použijte zástupný znak *.

Vzhledem k tomu, že ARES sám o sobě zpracovávaná data neopravuje, obsahuje jeho databáze i slova s překlepy.

Příklady správných slov v databázi ARES: PĂCĂLĂU, TYBETAŃSKA, ĆMIEL, Jäger, Rău, spółka odpowiedzialnością, Bîrcâ, Françoise, Jedność, Pękała, CITROËN, Oĺga, Cieńciała, Kráľ, Truściński, Hlôška, Götzel, Vŕzgňa, Şimşir, Műller, Müller, Gwóźdź, Elżbieta.

Příklady překlepů v databázi ARES: BERANOVĂ, BAHŃÁCI, BŔÍZOVÁ, JIĆÍN, Hlaváçková, TOMÁŚ KUĆERA, PROTIPOŹÁRNÍ.

výstup


Služba Standard vrací základní informace o subjektu z jádra ARES. Jsou to údaje, které pocházejí z jednoho ze zdrojů, který byl pro subjekt určen jako prioritní. Označení zdroje, z kterého údaje jsou, je uložen do elementu Typ_registru. Základními údaji jsou IČO, obchodní firma, právní forma, datum vzniku, adresa.

Element Datum_vzniku obsahuje datum, které v závislosti na typu zdroje může mít jiný význam. Ve zdrojích RES, RCNS je v položce datum vzniku či registrace subjektu, ve VR je to datum zápisu do VR, v RŽP datum registrace 1. živnosti. Podobně je tomu u elementu Datum_zaniku, kdy se v případě zdroje VR jedná o datum výmazu z VR.

Element Adresa_ARES obsahuje adresu subjektu, která je standardizovaná na základě údajů z RÚIAN (tzn. upřesněné názvy ulic, doplněná čísla domu, upřesnění PSČ podle RÚIAN; pokud není adresa subjektu v RÚIAN jednoznačně přiřazena, nebude adresa v ARES standardizována). Element Adresa_UIR pak obsahuje údaje z registru RÚIAN.

Element Adr_puv (vypisuje se pouze v případě použití parametru adr_puv=true) obsahuje adresní údaje subjektu tak, jak jsou uvedeny ve zdroji (před použitím procesu standardizace).

Poznámka: Jednotlivé zdroje dodávají adresní údaje různým způsobem, některé v textových položkách a jiné pouze adresními kódy, strukturovaně i nestrukturovaně. Obsahem vraceného elementu Adr_puv je adresa pokud možno strukturovaná, textové údaje zůstávají nezměněné a případné adresní kódy jsou nahrazeny texty podle číselníků příslušného zdroje. Adresa z elementu Adr_puv vstupuje během zpracování v ARES do procesu standardizace adresy podle registru RÚIAN. Standardizace vytvoří standardizovanou adresu, která je obsahem elementu Adresa_ARES.

Další informace o subjektu:
Součástí výstupu služby Standard je i seznam registrací v jednotlivých zdrojových registrech v elementu Priznaky_subjektu s označením, zda má subjekt v příslušném registru platnou či zrušenou registraci.

Význam písmen v elementu:

Aplatná registrace
Zzaniklá registrace
Hzaniklá registrace déle než 4 roky
Sv pozici č. 6 označuje skupinovou registraci DPH
Pv pozici č. 15 označuje pozastavenou činnost, v pozici č. 21 platnou registraci ve Společném zemědělském registru
Ev pozici č. 22 označuje, že existuje záznam v Insolvenčním rejstříku. Nutno prověřit stav řízení!
N (nebo jiný znak)není v evidenci

Poznámka: mohou se objevit i další "služební" znaky, které všechny lze interpretovat jako příznak "N". Aktivita subjektu se posuzuje pouze ve zdrojích v pozicích od 2 do 5 a od 12 do 21 včetně.

Význam pozic v elementu:

1rezervováno
2příznak existence subjektu v Obchodním rejstříku
3příznak existence subjektu ve statistickém Registru ekonomických subjektů
4příznak existence subjektu v Registru živnostenského podnikání
5příznak existence subjektu v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb
6příznak existence subjektu v Registru plátců daně z přidané hodnoty
7příznak existence subjektu v Registru plátců spotřební daně
8rezervováno
9příznak existence subjektu v registru Centrální evidence úpadců - konkurz
10příznak existence subjektu v registru Centrální evidence úpadců - vyrovnání
11příznak existence subjektu v registru Centrální evidence dotací z rozpočtu
12příznak existence subjektu v účelovém registru organizací systému ARIS
13rezervováno
14příznak existence subjektu v Registru církví a náboženských společností
15příznak existence subjektu v Seznamu politických stran a hnutí
16rezervováno
17rezervováno
18rezervováno
19rezervováno
20příznak existence subjektu v seznamu Občanských sdružení a spolků
21příznak existence subjektu v Zemědělském registru
22příznak existence subjektu v Insolvenčním rejstříku
23příznak existence subjektu v Rejstříku škol a školských zařízení
24rezervováno
25příznak existence subjektu v Registru osob
26 - 30rezervováno

Poslední aktualizace: 26.6.2013
Copyright © 2012, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz