Nápověda ke standardizaci adresyNápověda ke standardizaci adresy
 1. Standardizace adresy v ARES
 2. volba Vyhovující adresy
 3. Vyplňování vstupních polí formuláře
 4. Doplňující volby
 5. Výsledek standardizace

1. Standardizace adresy v ARES

znamená převedení adresy objektu, zapsané na vstupu různým způsobem, do základních adresních prvků (kódů) podle RÚIAN (celostátní Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální).

V horní části okna je umístěn formulář pro zadání údajů adresy, která se má standardizovat, dolní část slouží pro zobrazení výsledku. Vstupní údaje je možné rozepsat strukturovaně do jednotlivých adresních prvků (lze zadat buď název prvku, nebo jeho kód), nebo je možné vepsat adresu jako nestrukturovaný text do jediného pole Textová adresa. Při zpracování vstupních parametrů pak platí zásada, že jakékoliv strukturované zadání prvků má přednost před adresou zadanou v poli Textová adresa.

Standardizace probíhá v postupných krocích od vyšších územních celků, v některých případech i zpětně (pokud se vyšší prvek nepodaří přiřadit a nižší ano, přiřadí se vyšší prvek na základě znalostí nižšího), a končí na úrovni, ve které se naposledy podařilo přiřadit odpovídajícímu prvku jednoznačně kód z RÚIAN. Při zadání kolidujících parametrů (např. ulice, která se vyskytuje v jiné obci než je zadáno) se upřednostní prvek na vyšší úrovni (tedy obec před prvkem ulice). Tento základní princip ale neplatí vždy - pro úrovně oblast, kraj, okres se upřednostňuje nižší prvek před vyšším. V městech s městskými částmi má přednost část obce před městskou částí a v Praze se upřednostní městská část před pražským obvodem. Pokud prvek na některé úrovni je zadán nejednoznačně (např. název obce Lhota se vyskytuje v registru RÚIAN mnohokrát), je vhodné doplnit zadání o další zpřesňující údaje (např. okres, část obce, PSČ atd.). Pro nalezení úplné adresy je nezbytné zadat alespoň jedno z čísel domu. Výsledkem standardizace je doplnění kódů a názvů prvků do adresního schematu ve všech vyšších úrovních. Při úplné standardizaci jsou vyplněny i kódy objektu, adresy a počítačové číslo domu.

Aplikace Standardizace adres v ARES umožňuje dva způsoby hledání adres, buď lze podle zadaných parametrů hledat jedinou vyhovující adresu v registru RÚIAN, nebo je možné dohledat v RÚIAN všechny adresy, které vyhovují zadaným parametrům (volba Vyhovující adresy).

V prvním případě (implicitní volba) se vlastně jedná o ověření správnosti zadané adresy a výsledkem standardizace je maximálně jedna standardizovaná adresa. Adresa je buď standardizovaná úplně, to znamená že se podařilo jednoznačně určit kódy všech adresních prvků podle RÚIAN až do kódu adresy (nejhlubší úroveň, které lze dosáhnout), nebo se dohledaly kódy adresních prvků jen do určité úrovně vzhledem k nepostačujícím vstupním parametrům.

Volba Vyhovující adresy umožňuje dohledání všech adres, které odpovídají zadaným parametrům. V tomto případě jsou všechny nalezené adresy standardizované úplně, t.j. až do kódu adresy. Tato volba dovoluje zadávat i méně přesné vstupní parametry a je popsána v samostatném odstavci Vyhovující adresy.

2. Vyhovující adresy:

Na rozdíl od dosud používané standardizace, která pro vstupní data vyhledává jednu konkrétní adresu, jsou výsledkem standardizace s volbou Vyhovující adresy všechny možné adresy, které lze na základě vstupních dat v RÚIAN nalézt.

Vyhledají se ty adresy, které obsahují všechna zadaná slova dotazu buď přímo, nebo nepřímo, tzn. nejčastěji přes vazbu ulice - část obce. Pro vysvětlení: při standardizaci se používá tabulka všech dvojic část obce - ulice, z níž lze pro každou zadanou ulici dohledat všechny části obce, kterými ulice prochází a pro každou zadanou část obce lze dohledat všechny její ulice. Aby mohl být název ulice nebo části obce v RÚIAN jedinečný, je většinou potřeba, aby byla zadána i obec nebo někdy stačí PSČ. Pokud tedy bude zadána existující ulice a číslo, o kterém není jasné, zda je orientační nebo popisné, dohledá se adresa s touto ulicí a číslem jako orientačním a navíc ještě adresa s částí obce, kterou ulice prochází a zadaným číslem jako popisným. A naopak, pokud je zadána část obce a číslo, vyhledá se adresa, kde je daná část obce a číslo jako popisné a dále všechny ulice z této části obce, kde existuje dané číslo jako orientační.

Pro úspěšný výsledek je nezbytné uvést ve vstupních datech alespoň některý z územních celků nižší úrovně, jako je obec, část obce, atd. Zadat pouze kraj či okres nestačí, tyto prvky jsou použity k vyřazení takových adres, které do zadaného kraje či okresu nepatří. Dále je nutné uvést číslo (domovní, orientační nebo obě), protože se hledají pouze úplně standardizované adresy, a to bez udání čísla nelze.

Standardizace s volbou Vyhovující adresy má méně přísná pravidla pro zadávání názvů; umožňuje zadávání názvů územních celků bez diakritiky a také umožňuje s jistým omezením zadávat do názvů územních celků tzv. zástupné znaky - * a ?.

Další možností standardizace s volbou Vyhovující adresy je možnost redukce slov dotazu (volba Vynechání slov). To znamená, že pokud jsou v dotazu zadána slova, která se nevyskytují v názvech územních celků (například z důvodu překlepu), tato slova se při standardizaci vynechají, standardizace se provede bez nich a seznam vynechaných slov se pak pro lepší orientaci ve výsledku vypíše. Pokud je zadán stejný dotaz bez této volby, standardizace se neprovede, jen se zobrazí seznam slov, která v názvech územních celků neexistují.

Standardizace s volbou Vyhovující adresy tedy dokáže dohledat adresy i pro dost neúplná zadání vstupních údajů, je však nutné počítat s tím, že čím je zadání nepřesnější, tím se prodlouží doba vyhledání.

3. Vyplňování vstupních polí formuláře:

(Jednotlivé prvky územní identifikace jsou detailně popsány na stránkách www.cuzk.cz - RÚIAN.)

Pravidla pro zadávání názvů územních prvků:
V základním typu standardizace bez volby Vyhovující adresy je třeba názvy zadávat s diakritikou, pokud možno celé názvy a vždy celá slova z názvu, znaky hvězdička a otazník jako zástupné znaky nelze použít. Za příznivých okolností se mohou uplatnit i částečně uvedené názvy, ale pouze v případě, že je lze jednoznačně z RÚIAN doplnit s ohledem na ostatní zadané parametry. Vždy se ale musí zadat celá slova z názvu. Např. při zadání obec: Praha a ulice: Moráni se ulice při standardizaci může doplnit z RÚIAN na název Na Moráni.

Při standardizaci s volbou Vyhovující adresy je možné zadávat názvy s menší přesností, názvy adresních prvků není nutné psát celé a je povoleno používat zástupné znaky hvězdička (více znaků) a otazník (jeden znak). Je však třeba dodržet pravidlo, že jedno slovo musí obsahovat alespoň 3 nezástupné znaky, jinak je v dotazu ignorováno a že použití zástupných znaků může značně prodloužit dobu standardizace dotazu. Dále je možné zadat názvy s diakritikou i bez (volba Diakritika).

U obou typů standardizace nezáleží na velikosti písmen.

Kraj:

možnost výběru kraje z nabízeného seznamu. Není vhodné používat jako jediný vyhledávací parametr, je třeba uvést některý z nižších územních prvků.

Okres:

název okresu nebo jeho kód z číselníku okresů. Není vhodné používat jako jediný vyhledávací parametr, je třeba uvést některý z nižších územních prvků. Maximální počet znaků, které lze zadat, je 32.

Obec:

název obce (města) nebo kód z číselníku obcí (500011-599999); název obce by neměl obsahovat číslo, např. zápis Praha 2 v poli obec není správný, patří do položky Městská část nebo Část obce. Maximální počet znaků, které lze zadat, je 48.

Městská část:

název nebo kód městské části (pouze pro města Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, Pardubice, Liberec, Opava, Havířov). Maximální počet znaků, které lze zadat, je 48.

Část obce:

název nebo kód části obce (000019-499994). Maximální počet znaků, které lze zadat, je 48.

Obvod Prahy:

možnost výběru pražského obvodu z nabízeného seznamu.

PSČ:

pětimístné poštovní směrovací číslo bez mezer.

Ulice:

název ulice nebo veřejného prostranství (náměstí, nábřeží) nebo příslušný kód z číselníku RÚIAN; pokud je zadána pouze část názvu ulice a ta je je jedinečná v kombinaci s ostatními zadanými položkami, pravděpodobně se název ulice doplní z RÚIAN. Maximální počet znaků, které lze zadat, je 48.

Číslo:

pro nalezení úplné adresy je třeba zadat alespoň jedno z čísel domu, buď číslo domovní nebo číslo orientační, případně obě dvě čísla oddělená lomítkem, přičemž na pořadí čísel nezáleží. Při volbě Vyhovující adresy je tento parametr povinný. Číslo domovní (společný název pro číslo popisné nebo evidenční) může být v rozsahu 1-9999, číslo orientační v rozsahu 1-999 (může být následováno písmenem bez diakritiky, např. 19a).

Textová adresa:

při této volbě musí zůstat ostatní adresní pole formuláře nevyplněna (jakýkoliv jiný zadaný atribut určující strukturování adresy má před adresou zadanou textem přednost). Nejvhodnější forma textově zadané adresy je název obce, PSČ, název ulice a číslo domu nebo název části obce a číslo domu. Je vhodné jednotlivé údaje oddělovat čárkou. Maximální počet znaků, které lze zadat, je 255.

Příklad vhodných zadání:
"Praha-Zbraslav, Zbraslav, Nezvalova 831"
"Praha, Nezvalova 831"
, atd.

Úspěšnost standardizace adresy zadané textovou formou může být nižší než úspěšnost standardizace adresy zadané strukturovaně.

4. Doplňující volby

Vyhovující adresy:

Při tomto typu standardizace aplikace nevrací jednu nalezenou adresu do hloubky, do jaké se ji podařilo určit, ale všechny adresy, které vyhovují dotazu. Tyto adresy jsou vždy standardizovány úplně, až do úrovně kódu adresy. V případě této volby je nutné vždy zadat alespoň jedno z čísel adresy (popisné, orientační).

Vynechání slov:

Tato volba se uplatní pouze v současně s volbou Vyhovující adresy. V případě zatržení políčka proběhne standardizace nad vstupními parametry, ve kterých jsou vynechána některá "chybná" slova, která se nevyskytují v názvech územních celků v RÚIAN. To znamená, že pokud jsou v dotazu zadána taková chybná slova, tak se při standardizaci vynechají, standardizace se provede bez nich a seznam vynechaných slov se zobrazí za přehledem nalezených adres. Pokud je zadán stejný dotaz bez volby Vynechání slov, standardizace se neprovede a rovněž se zobrazí seznam slov, která v názvech územních celků neexistují.

Diakritika:

Tato volba se uplatní pouze s volbou Vyhovující adresy a určuje, zda budou zadané názvy adresních prvků vyhledávány včetně diakritických znamének (zatržení políčka - implicitní hodnota), nebo hledání bude provedeno bez ohledu na diakritická znaménka.

Max. počet:

Parametr se uplatní pouze spolu s volbou vyhovující adresy. Touto volbou se vymezí horní hranice pro počet zobrazených adres. Pokud počet adres vyhovujících zadaným kritériím převyšuje povolenou hranici, zobrazí se pouze parametrem vymezený počet adres. Povolené hodnoty parametru jsou 20, 200, 500 a 1000. Implicitní hodnota je 20.

Výstup

Soubory s výpisy informací se v ARES vytvářejí v XML formátu a v případě potřeby jejich zobrazení na PC se transformují do formátu HTML. Transformace může proběhnout již na serveru nebo až v prohlížeči uživatele.

Nabízí se tyto volby pro formát výstupu:

 • HTML - transformace výstupu do HTML proběhne v prohlížeči
 • HTML server - transformace výstupu do HTML proběhne na serveru
 • XML - výstup zůstává ve formátu XML
Varianta transformace v prohlížeči je šetrnější vůči serveru, proto se doporučuje ji upřednostnit. Některé verze prohlížečů nemusí transformace zvládat korektně, v takovém případě je nutné používat volbu transformace na serveru.

Nové zadání:

tlačítko slouží k vymazání polí formuláře.

Vyhledat:

tlačítko spouští proces standardizace podle zadaných parametrů. Výsledkem je stránka Standardizace adresy pro ČR

5. Výsledek standardizace:

Výsledek standardizace adresy se zobrazí v dolním rámu obrazovky. Pro každou nalezenou adresu se zobrazí tabulka s dohledanými adresními prvky. V tabulce jsou vyplněny názvy a kódy z RÚIAN u atributů, které bylo možné podle zadaných parametrů přiřadit. Pokud byla nalezena adresa vyhovující zadaným podmínkám, jsou doplněny hodnotami položky Objekt (kód stavebního objektu), Adresa (kód adresního místa) a Počítačové číslo domu (index domu). Dále je doplněno Číslo domovní s informací o typu čísla (zda je popisné či evidenční) a pokud v RÚIAN existuje, tak i Číslo orientační.
(podrobnosti o významu jednotlivých atributů adresy lze nalézt v popisu registru RÚIAN na stránkách www.cuzk.cz).

V případě základního typu standardizace, kdy se dohledává jediná adresa, je zobrazena jediná výsledná tabulka se slovním ohodnocením úspěšnosti v řádku Úspěšnost standardizace:

 • Úplná standardizace
  jsou vyplněny všechny atributy adresy z RÚIAN až do úrovně kódu adresy. Nemusí být vyplněny řádky s atributy, které pro konkrétní adresu v RÚIAN neexistují, např. městská část, pražský obvod, ulice, číslo orientační.
 • Neúspěšná standardizace
  zadaná kombinace vstupních parametrů je natolik konfliktní, že nelze standardizovat ani částečně, např. nelze určit jednoznačně ani okres.
 • Částečná standardizace do úrovně obec, část obce, ulice...
  podle zadaných parametrů se podařilo přiřadit prvky z RÚIAN pouze do určité úrovně. Prvky další úrovně není možné jednoznačně doplnit z RÚIAN z důvodu nepostačujících vstupních údajů nebo údajů, které v RÚIAN nejsou nebo jsou nejedinečné.
Pod tabulkou je umístěn odkaz na externí stránku mapy.cz.

V případě rozšířeného typu standardizace s volbou Vyhovující adresy je zobrazeno víc výsledných tabulek, jedna tabulka pro každou nalezenou adresu. Protože u tohoto typu standardizace se dohledají vždy jen úplně standardizované adresy, odpadá řádek Úspěšnost standardizace. Tabulkám předchází přehled adres a mezi ním a jednotlivými výslednými tabulkami je možné se pohybovat pomocí odkazů. U každé adresy v přehledu je odkaz na externí stránku mapy.cz. Pod tímto přehledem může být vypsán seznam slov, která byla ve vstupních parametrech dotazu uvedena a která se ale nevyskytují v názvech územních celků v RÚIAN.

Na konci každého výpisu se zobrazí tabulka Opis dotazu. Kvůli možnosti porovnání zadání s výsledkem obsahuje tabulka přehled údajů, pro které byla standardizace požadována.