Nápověda k vyhledávání ekonomických subjektůNápověda k vyhledávání ekonomických subjektů
 1. Údaje o ekonomických subjektech
 2. Vyplňování vstupních polí formuláře
 3. Doplňující volby
 4. Získání informací o subjektu
 5. Elektronicky podepsané výstupy (RŽP a VR)
 6. Doporučení pro zobrazení informací o subjektu

1. Údaje o ekonomických subjektech

Aplikace umožňuje vyhledávat ekonomické subjekty v ARES na základě různých vyhledávacích kritérií a následně zobrazit detailní informace, které jsou o nich uvedeny ve zdrojových registrech. Součástí každého výpisu je odkaz přímo na webovou aplikaci instituce, v jejíž evidenci se subjekt nachází a která příslušný zdrojový registr spravuje (Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti, registr RES Českého statistického úřadu, Živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu, ...). Zpřístupnění údajů o subjektu ze všech informačních systémů orgánů státní správy, ve kterých jsou o něm informace udržovány, umožňuje tyto údaje navzájem porovnat a získat celkový přehled.

Informace uložené v jednotlivých zdrojových registrech jsou v některých případech nepřesné nebo neaktualizované. Někdy se údaje o témž subjektu v různých zdrojích liší. A ve výjimečných případech nemusí být existující subjekt vůbec nalezen a to zejména, když bylo omylem přiděleno duplicitní IČO nebo řádně přidělené IČO nebylo do informačního systému zaneseno. Tato skutečnost je dána nejednotným vývojem informačních systémů zdrojových registrů a týká se zejména starších záznamů z období transformace ekonomiky z počátku devadesátých let. Opravu nepřesných údajů může zajistit subjekt, kterého se nepřesné údaje týkají, u příslušného registračního úřadu. Tyto opravy budou do systému ARES promítnuty automaticky po aktualizaci zdrojové databáze u příslušného gestora. Je v zájmu každého subjektu, který zjistí nepřesnosti v údajích o něm udržovaných, aby o jejich opravu požádal.

2. Vyplňování vstupních polí formuláře

Aplikace nemá povinné vyhledávací parametry, ale doporučuje se zadat alespoň jeden z parametrů Obchodní firma, IČO nebo některé parametry týkající se adresy. IČO je jedinečný identifikátor ekonomického subjektu a jako takový je nejvhodnějším vyhledávacím kritériem. V případě vyhledávání podle adresy je nezbytný parametr Obec. Posun mezi poli formuláře se provede buď kliknutím myši do příslušného políčka, nebo pomocí klávesy tabelátor. K vyprázdnění políček dříve vyplněného formuláře slouží tlačítko Nové zadání.

Pro jednotlivá pole vstupního formuláře platí následující pravidla:

IČO

Pole IČO slouží k zadání identifikačního čísla hledaného subjektu. Je to číslo, které subjektu přidělil Obchodní rejstřík, Živnostenský úřad nebo Český statistický úřad. Hledání podle tohoto kritéria je nejrychlejší a používat ho v kombinaci s jiným není dovoleno. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.

Obchodní firma

Toto pole slouží k zadání názvu subjektu, pod kterým subjekt vystupuje (obchodní firma, název podnikatele). Maximální počet zadávaných znaků je 254. Nerozlišuje se mezi zadáním velkých a malých písmen abecedy. Vyhledávání může probíhat s ohledem na české znaky nebo bez nich (k přepínání slouží doplňující parametr Diakritika); pokud je volba ASCII, vyhledávání probíhá bez ohledu na diakritická znaménka.

Jméno obchodní firmy se nemusí zadávat celé, stačí zadat jedno nebo několik slov z požadovaného jména, na pořadí slov nezáleží. Významné znaky pro vyhledávání jsou písmena a číslice, ostatní znaky jsou považovány za mezeru. V případě několika jednopísmenných slov za sebou jsou tato slova považována za jedno slovo napsané proloženě a oddělující mezery jsou odstraněny (proto je stejný efekt při vyhledávání např. textů s r. o., s r.o., sro). Ve slovech je možné použít zástupné znaky * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak), je však nutné dodržet zásadu, že slovo musí obsahovat alespoň 3 po sobě jdoucí významné znaky písmena a číslice, nebo 4 tyto znaky celkem (je přípustné zadat vod*, *ody, vo*dy, vo*dy*, dol?, není přípustné vo?y, vo*y). Nevhodné umístění zástupných znaků (např. na začátku textu) může značně zpomalit vyhledávání.

Pokud název obchodní firmy obsahuje zástupné znaky (*, ?) nesmí se tyto použít pro vyhledání dle názvu firmy. Při zadávání obchodního jména tyto znaky vynechejte.

Obec

Toto pole slouží k zadání obce, kde má hledaný subjekt sídlo nebo místo podnikání. Vyplňuje se přesný název obce včetně diakritických znamének (nezáleží na velikosti písmen) nebo číslo obce. Maximální počet znaků, které lze vepsat, je 48. K výběru obce je také možné kliknutím na odkaz Obec využít nabízený seznam obcí. Podle možností prohlížeče se pak kód obce přenese do formuláře automaticky po kliknutí na název obce, nebo je nutné kód obce do formuláře zkopírovat přes schránku prohlížeče.

Pokud se do tohoto pole nezapíše název obce celý, ale jen některá slova z názvu, vyhledávají se subjekty ve všech obcích, jejichž název obsahuje zadaný text (např. při zadání Boleslav se hledá v obcích Mladá Boleslav i Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Pro města, která mají městské části, lze zadat buď název města, nebo název městské části (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Liberec, Ústí nad Labem, Havířov) - v tom případě se dohledá obec a vyhledává se nad obcí.

DŮLEŽITÉ - podle obce se nenajdou subjekty, u kterých byla dodána pouze textová adresa.

Ulice

Toto pole slouží k zadání názvu ulice sídla subjektu. Maximálně lze zadat 45 znaků. Nerozlišuje se mezi zadáním velkých a malých písmen abecedy, diakritika pro tento parametr není významná. Významné pro vyhledávání je prvních 9 znaků každého slova názvu ulice, znaky * a ? nelze použít jako zástupné znaky. Zadání tohoto parametru vyžaduje současné zadání parametru Obec.Hledá se ve slovníku ulic po slovech. Ve slovníku ulic mohou být i názvy části obce, pokud se v datech vyskytly adresy bez názvu ulice (např. pro ulici "V Holešovičkách" se hledá i slovo HOLESOVIC (9 znaků, bez diakritiky) a může se tak stát, že vyhledá i subjekty v části obce Holešovice).

Číslo domu

Pro tento parametr slouží dvě pole, každé o velikosti maximálně 5 znaků, do nichž je možné zadat číslo popisné a číslo orientační. Může se zadat číslo jedno nebo obě, na pořadí čísel nezáleží.

Zadání tohoto parametru vyžaduje současné zadání buď parametru Obec, nebo parametru Obchodní firma.

Finanční úřad

Toto pole slouží k zadání kódu finančního úřadu. Lze zadat pouze číslice, maximální počet zadávaných znaků je 3. Toto pole je vhodné vyplňovat pouze v kombinaci s dalšími kritérii, protože samostatně vede k výběru příliš velkého počtu subjektů.

Je možné využít přiložený seznam finančních úřadů (vyvoláním odkazu Fin.úřad). Podle možností prohlížeče se pak kód příslušného úřadu přenese do formuláře automaticky po kliknutí na jeho název, nebo je nutné kód úřadu do formuláře zkopírovat přes schránku prohlížeče.

DŮLEŽITÉ - podle kódu finančního úřadu se nenajdou subjekty, jejichž prioritní zdrojový registr je RES. V tom případě nechte toto pole prázdné a použijte jiná výběrová kritéria.

Právní forma

Právní formu lze jednoduše vybrat z nabídnutého seznamu nebo ji zadat, maximální počet číslic je 3. Toto kritérium je vhodné kombinovat s jinými vyhledávacími kritérii, alespoň s parametrem Obec.

CZ-NACE

Je možné zadat jeden kód CZ-NACE. Jedná se o písmeno nebo maximálně pětimístný číselný kód z číselníku ČSÚ, který lze vepsat přímo do políčka, nebo je možné využít číselník, který se nabídne při kliknutí na odkaz CZ-NACE. V případě volby CZ-NACE se v ARES vyhledají pouze takové subjekty, u kterých se hodnota přímo vyskytuje. Nedohledávají se podřízené kódy ze skupiny (např. je rozdíl v zadání 7111 nebo 71110).

Podmínka CZ-NACE může značně prodloužit dobu vyhledávání, doporučuje se zadávat v kombinaci s dalšími parametry, např. Obec. Číselník CZ-NACE je číselník ČSÚ a údaj je uváděn pouze v datech zdrojového registru RES.

3. Doplňující volby

Filtr

Touto volbou lze ovlivnit seznam zobrazených subjektů v přehledu subjektů, které byly vybrány na základě zadaných parametrů. Jsou možné tyto volby:

 • všechny subjekty - zobrazí se všechny subjekty, které odpovídají zadaným vyhledávacím podmínkám
 • jen aktivní (implicitní hodnota) - ze subjektů, které odpovídají vyhledávacím podmínkám, se zobrazí pouze takové, které jsou aktivní alespoň v jednom ze základních zdrojových registrů (VR, RES, RŽP, RCNS, RŠ)
 • jen zaniklé - ze subjektů, které odpovídají vyhledávacím podmínkám, se zobrazí pouze takové, které jsou zaniklé ve všech základních zdrojových registrech.

Diakritika

Tato volba se uplatní pouze s parametrem Obchodní firma a určuje, zda bude zadaný název vyhledáván včetně diakritických znamének (volba česky - implicitní hodnota) nebo bude vyhledán bez ohledu na diakritická znaménka (volba ASCII).

Zobrazit

Touto volbou se vymezí horní hranice pro počet zobrazených subjektů. Pokud počet subjektů vyhovujících zadaným kritériím převyšuje povolenou hranici, nezobrazí se žádný subjekt a je vypsáno chybové hlášení. V takovém případě je nutné zpřesnit vyhledávací kritéria nebo zvýšit limitující hodnotu. Povolené hodnoty parametru jsou 200, 500, 1000, ale zobrazení vyššího počtu než 200 může negativně ovlivnit rychlost jejich zobrazování. Implicitní hodnota je 200.

Třídění

Touto volbou lze ovlivnit pořadí, ve kterém se vyhledané subjekty zobrazí. Nabízí se tyto možnosti:

 • netříděno (implicitní hodnota)
 • třídění podle IČO
 • třídění podle Obce
 • třídění podle Obchodní firmy

Výstup

Soubory s výpisy informací o subjektech se v ARES vytvářejí v XML formátu a v případě potřeby jejich zobrazení na PC se transformují do formátu HTML. Transformace může proběhnout již na serveru nebo až v prohlížeči uživatele.

Nabízí se tyto volby pro formát výstupu:

 • HTML - transformace výstupu do HTML proběhne v prohlížeči
 • HTML server - transformace výstupu do HTML proběhne na serveru
 • XML - výstup zůstává ve formátu XML
Varianta transformace v prohlížeči je šetrnější vůči serveru. Při přepínání mezi oběma variantami je nutné dodržet pravidlo, že nelze volbu měnit mezi vyhledáváním subjektů a následným voláním některého z odkazů na detailní výpisy (VR, RES, RŽP,...), po každé změně volby je nutné nejdříve provést vyhledání (tlačítkem Vyhledat).

Poznámka: Některé verze prohlížečů nemusí transformace zvládat korektně, pak je nutné používat volbu transformace na serveru.

Vyhledat

Tlačítko spouští proces vyhledávání podle zadaných parametrů. Výsledkem je stránka Přehled vybraných ekonomických subjektů.

Odkaz Osoby

Slouží k rychlému přepnutí do formuláře pro vyhledávání osob (veřejných dle zákona). Jedná se o fyzické osoby, které jsou členy statutárních orgánů, jednateli nebo jinak angažovanými osobami v subjektech vedených v Obchodním rejstříku nebo v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, a jejichž údaje jsou veřejné dle zákona.

4. Získání informací o subjektu

Po odeslání dotazu tlačítkem Vyhledat se ve spodním rámu okna zobrazí seznam všech ekonomických subjektů, které vyhovují zadaným kritériím. Rychlost odezvy dotazu je závislá především na množství subjektů, které dotazu vyhovují.

V přehledu vybraných subjektů se zobrazují následující informace:

 • IČO subjektu
 • obchodní firma
 • sídlo / místo podnikání (obec, případně část obce, ulice + číslo)
 • seznam zkratek zdrojových registrů, které jsou zároveň odkazy na detailní informace o subjektu v jednotlivých zdrojích (seznam dostupných zdrojů je uveden v popisu IS ARES)
 • seznam grafických ikon, které zpřístupňují další informace o subjektu (např. Shoda mezi registry); význam ikon je upřesněn plovoucí nápovědou (tool tip)

Poznámka:

 • pokud některý z odkazů na zdroj (VR, RES, RŽP, ...) není u subjektu uveden, znamená to, že v příslušném zdrojovém registru není subjekt evidován
 • řádky vypsané normálním nezašedlým písmem označují aktivní subjekty
 • zašedlé písmo odkazu na zdroj signalizuje, že subjekt je v tomto zdroji zaniklý
 • zašedlé písmo celého řádku znamená, že subjekt má příznak zániku ve všech základních zdrojových registrech

Výpisy detailních informací o ekonomickém subjektu ze zdrojových registrů

Pro každý nalezený subjekt je možné zobrazit o něm podrobnější informace. Kliknutím na zkratky zdrojových registrů ve sloupci Odkazy se otevře okno s přehledem dostupných informací o subjektu z těchto registrů. Buď se zobrazí výpis informací vytvořený v aplikaci ARES (např. u zdrojů VR, RES, RŽP, RCNS...), nebo se zobrazí přímo stránky www aplikací na serverech institucí, které příslušný zdrojový registr provozují (zdroje SD, DPH, CEDR, ...).

Pokud v jednom zdrojovém registru existuje pro jeden subjekt (jedno IČO) víc než jedna registrace, zobrazí se všechny tyto registrace v jediném výpisu. Na začátku takového výpisu je uveden přehled registrací subjektu formou odkazů na jednotlivé dílčí výpisy. Zvýrazněním písma těchto odkazů jsou odlišeny platné a zrušené registrace.

Případ více dílčích výpisů v jednom může nastat u těchto zdrojů:

 • VR - seznam spisových značek
 • RŽP - seznam úřadů evidence
 • NRPZS - seznam zdravotnických zařízení

Výpisy informací vytvořené v ARES mohou obsahovat další odkazy nebo tlačítka:

 • odkazy na externí stránky www aplikací na serverech institucí, které provozují příslušné zdrojové registry, pokud tyto aplikace existují a jsou veřejně přístupné, např.:
 • úplný výpis (historie) (pouze pro výpis z VR): informace z VR jsou vypsány včetně historických údajů, které se v ARES udržují asi od poloviny r.1998
 • odkazy na různé typy výpisů RŽP: výpis pouze základních informací o subjektu z RŽP (odkaz základní), výpis včetně platných živností (živnosti) nebo výpis včetně provozoven (provozovny)
 • zobrazení standardizované adresy u položek, které představují adresu (sídlo, místo podnikání, adresa, provozovna...)
 • z výpisu standardizované adresy je odkaz na zobrazení mapy (realizované prostřednictvím odkazu na mapy.cz)
 • tlačítko TISK - stránka výpisu se upraví do vhodného formátu pro tisk

5. Elektronicky podepsané výstupy (RŽP a VR)

 • Elektronicky podepsané výstupy z RŽP lze získat pouze přes server, na kterém je provozován Živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu, odkaz www.rzp.cz. Na stránkách MPO pak lze volit výpis bez historie, nebo výpis s historií a každý z obou výpisů má v dolní části stránky odkaz na získání elektronicky podepsaného výpisu ve formátu PDF, nebo ve formátu XML.
 • Elektronicky podepsané výpisy z VR lze získat přes server Ministerstva spravedlnosti ČR, na kterém je provozován Veřejný rejstřík. Z detailu VR v ARES je na tento subjekt odkaz www.justice.cz v dolní části výpisu. Na stránkách ministerstva spravedlnosti pak lze volit "výpis platných", nebo "úplný výpis" a každý z obou výpisů má v dolní části stránky odkaz na získání elektronicky podepsaného výpisu ve formátu PDF.

6. Doporučení pro zobrazení detailních informací o subjektu

Seznam nalezených subjektů i detailní údaje o ekonomických subjektech jsou generované ve formě XML souboru, která je následně transformován do požadovaného formátu (v tomto případě do HTML). Při transformaci na straně serveru se z pohledu koncového uživatele nic nemění a požadované údaje z ARES jsou na počítač uživatele odeslané ve tvaru HTML. Při transformaci na straně klienta je na počítač uživatele odeslán XML soubor (jedná se o textový soubor), který je následně transformován do požadovaného tvaru HTML. Transformace probíhá plně v režii prohlížeče a na klientský počítač se nestahují žádné spustitelné programy. Pouze při prvním požadavku na transformaci se ze serverů ARES na počítač uživatele stáhnou šablony potřebné pro následnou transformaci (pouze textové soubory malého rozsahu).

Pro správnou funkci musí být též nastavena práce prohlížeče s dočasnými soubory tak, aby se zjišťovala existence novějších verzí (nejlépe při každé návštěvě stránky). Pokud pokusy o transformaci na straně klienta nevedou k cíli, je nutné zvolit transformaci na straně serveru. Vzhledem k množství dotazů na ARES a s ohledem na zatížení serverů ale doporučujeme používat transformaci na straně klienta (pokud to příslušná konfigurace uživatelova počítače umožňuje).

Transformace se provede na straně klienta, když volba parametru Výstup ve formuláři ARES je HTML, když je zvolena volba HTML server, provede se transformace na straně serveru. Tuto volbu je potřeba provést ještě před vlastním vyhledáním ekonomických subjektů a při každé její změně je nutné opět spustit vyhledání tlačítkem Vyhledat.

Pokud se po klepnutí myší na některý z textů ve sloupci Odkazy nezobrazí detailní výpis informací z odpovídajícího zdrojového registru, můžete zkusit některou z následujících možností:

 • nezavírejte okno s detailním výpisem informací - po kliknutí na jiný odkaz (zdrojový registr) se okno samo přepíše
 • před vyhledáním ekonomických subjektů změňte volbu Výstup na hodnotu "HTML server", klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte Otevřít v novém okně

Chyby mohou být způsobeny některými verzemi prohlížečů, které nezobrazí požadované údaje korektně ve tvaru HTML. Tyto chyby již nevykazují Internet Explorer 7 a Mozilla Firefox 2.x. Pokud výše uvedený návod nepomůže, zašlete prosím dotaz včetně kontaktů na Vás přímo na adresu ares@mfcr.cz, abychom mohli problém společně vyřešit a umožnit Vám plnou funkčnost systému ARES.