Otevřená data v ARESOtevřená data v ARES

Otevřená data v ARES

Ministerstvo financí, v souladu s Nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, zveřejňuje tyto informace o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů:

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se podle § 1 tohoto zákona rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Veřejné rejstříky vedou krajské soudy podle § 75 tohoto zákona pro ty subjekty, které mají své sídlo v obvodu příslušného krajského soudu https://or.justice.cz/ias/ui/soudy.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v § 3 definuje tyto základní pojmy:
Otevřenými daty se rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.
Otevřeným formátem se rozumí formát, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení.
Strojově čitelným formátem se rozumí formát s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

https://opendata.gov.cz/


Upozornění k obsahu otevřených dat:


Technická specifikace otevřených dat ARES

Data jsou zpřístupněna prostřednictvím Elektronického opisu údajů ISVR službou Vypis_VREO. Parametrem pro volání služby je IČO.

Data jsou publikována ve Stupni otevřenosti 3 dle specifikace https://opendata.gov.cz/informace:stupně-otevřenosti-datových-sad.


Ke stažení:

Číselník veřejných rejstříků ve formátu CSV, kódování UTF-8.

Datová sada ve formátu CSV: Seznam IČO z VR. Obsahem je seznam IČO s datem posledního zpracování v IS ARES.

Datová sada ve formátu XML: Výstup pro všechna IČO. Obsahem datové sady je Balík obsahující kompletní obraz informací o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. Balík obsahuje jeden XML soubor pro každé IČO k datu , jeho velikost pro stažení je . XML schéma je zde.

Datová sada ve formátu CSV: Seznam IČO k Balíku. Obsahem je seznam IČO, pro které byl vytvořen Balík.

Datová sada ve formátu CSV: Seznam IČO změnový. Obsahem je seznam IČO, pro které nastaly změny od vytvoření Balíku.

Staré sady ke stažení zde

Parametry dotazu: popis služby

Příklad volání: IČO 27074358