ARES - PopisARES - Popis

Administrativní registr ekonomických subjektů

ARES je IS, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů (zdrojů) veřejné správy. Obsahuje údaje ze základních (majoritních) zdrojů, které jsou formou odkazů doplněny údaji z dalších zdrojů. Při zpracování se používají též kontrolní zdroje.


Popis zdrojů a aplikací:

majoritní zdroje
další zdroje

kontrolní zdroj

Aktualizace údajů, které ARES zpřístupňuje, je závislá na možnostech informačních systémů jednotlivých zdrojových registrů. Cílem je každodenní aktuálnost všech údajů. Až do dosažení tohoto cílového stavu doporučujeme tazatelům sledovat údaj o datu aktualizace jednotlivých zdrojů.

Pokud je subjekt členem skupiny registrované podle §5a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je třeba údaje dohledat přímo v Registru plátců DPH podle jí přiděleného daňového identifikačního čísla (DIČ), protože skupina registrovaná podle uvedeného paragrafu není ekonomickým subjektem, nemá samostatnou právní subjektivitu a nemůže být proto ani samostatně uvedena v ARES. Skupina se považuje pouze za samostatnou osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. V souvislosti s tím jsou veřejností často kladeny dotazy týkající se údajů zveřejňovaných správcem daně podle ust. § 106a odst. 6 novelizovaného znění zákona o DPH. Správce daně dle citovaného ustanovení zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně. Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1.1.2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů Registru plátců DPH. Úplné znění Sdělení ze dne 4.1.2013 je k dispozici na stránkách Finanční správy ČR.

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím.

V souladu s novelou Obchodního zákoníku s účinností od 1.1.2012 a vzhledem k tomu, že rodná čísla jsou citlivé údaje, nebudou v ARES nadále již rodná čísla zveřejňována. Zároveň se rodná čísla nebudou vypisovat a nebude ani umožněno vyhledávání dle rodných čísel.

Ministerstvo financí nenese odpovědnost za způsob použití a interpretaci údajů z databáze ARES v jiných portálech a systémech, které zpřístupňují údaje o ekonomických subjektech s odkazem na zdroj údajů z ARES.

Připomínky, náměty i dotazy můžete zaslat na e-mail adresu ares@mfcr.cz. Pokud budou technicky realizovatelné, budou využity při návrhu dalších etap rozvoje.