Doplňující informace k službě BasicDoplňující informace k službě Basic

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=27074358
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=27074358&adr_puv=true
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=00216151&jazyk=cz&xml=1&aktivni=false


další parametry:

xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
ver - ovlivní verzi xml výstupu (podrobněji viz Poznámky a doporučení)
=1.0.3 - úspornější xml s názvy elementů ve zkratkách (implicitní hodnota)
=1.0.2 - verze s plnými názvy elementů
aktivni - ovlivní výstup subjektu podle jeho aktivity
=true - výstup bude jen v případě, že subjekt je aktivní (implicitní hodnota)
=false - výstup bude i v případě, že subjekt je zaniklý (má zrušenou registraci)
adr_puv - rozšíří výstup o element Adr_puv, v kterém jsou údaje o adrese dodané ze zdroje bez úpravy standardizací. (Podrobněji o vystupujících adresních elementech viz výstup.)
=true - výstup bude včetně elementu Adr_puv
=false - výstup bude bez elementu Adr_puv (implicitní stav)


výstup


Služba Basic vrací informace o subjektu vybrané z více zdrojových registrů. Základní údaje (IČO, obchodní firma, právní forma, adresa) pocházejí z jádra ARES, tj. z jednoho ze zdrojů, který byl pro subjekt určen jako prioritní. Z prioritního zdroje pochází i datum vzniku a datum zániku subjektu. Některé elementy obsahují informaci o zdroji, ze kterého údaj pochází.

Element Datum_vzniku obsahuje datum, které v závislosti na typu zdroje může mít jiný význam. Ve zdrojích RES, RCNS je v položce datum vzniku či registrace subjektu, ve VR je to datum zápisu do VR, v RŽP datum registrace 1. živnosti. Podobně je tomu u elementu Datum_zaniku, kdy se v případě zdroje VR jedná o datum výmazu z VR. Pro získání informace o datech vzniku či zániku subjektu v jednotlivých zdrojových registrech lze využít dotaz na seznam registrací subjektu ve zdrojích (služba Seznam_Reg).

Element Adresa_ARES obsahuje adresu subjektu, která je standardizovaná na základě údajů z RÚIAN (tzn. upřesněné názvy ulic, doplněná čísla domu, upřesnění PSČ podle RÚIAN; pokud není adresa subjektu v RÚIAN jednoznačně přiřazena, nebude adresa v ARES standardizována). Element Adresa_UIR pak obsahuje údaje z registru RÚIAN.

Element Adr_puv (vypisuje se pouze v případě použití parametru adr_puv=true) obsahuje adresní údaje subjektu tak, jak jsou uvedeny ve zdroji (před použitím procesu standardizace).

Poznámka: Jednotlivé zdroje dodávají adresní údaje různým způsobem, některé v textových položkách a jiné pouze adresními kódy, strukturovaně i nestrukturovaně. Obsahem vraceného elementu Adr_puv je adresa pokud možno strukturovaná, textové údaje zůstávají nezměněné a případné adresní kódy jsou nahrazeny texty podle číselníků příslušného zdroje. Adresa z elementu Adr_puv vstupuje během zpracování v ARES do procesu standardizace adresy podle registru RÚIAN. Standardizace vytvoří standardizovanou adresu, která je obsahem elementu Adresa_ARES.

Další informace o subjektu:
Služba Basic vrací kromě základních údajů o subjektu další informace specifické pro jednotlivé zdroje, např. registrační úřady, texty živnostenských oprávnění, předměty činnosti, hodnoty CZ-NACE, statistické charakteristiky.

Součástí výstupu je i seznam registrací v jednotlivých zdrojových registrech v elementu Priznaky_subjektu s označením, zda má subjekt v příslušném registru platnou či zrušenou registraci.

Význam písmen v elementu:

Aplatná registrace
Zzaniklá registrace
Hzaniklá registrace déle než 4 roky
Sv pozici č. 6 označuje skupinovou registraci DPH
Pv pozici č. 15 označuje pozastavenou činnost, v pozici č. 21 platnou registraci ve Společném zemědělském registru
Ev pozici č. 22 označuje, že existuje záznam v Insolvenčním rejstříku. Nutno prověřit stav řízení!
N (nebo jiný znak)není v evidenci

Poznámka: mohou se objevit i další "služební" znaky, které všechny lze interpretovat jako příznak "N".

Význam pozic v elementu:

1rezervováno
2příznak existence subjektu ve Veřejném rejstříku
3příznak existence subjektu ve statistickém Registru ekonomických subjektů
4příznak existence subjektu v Registru živnostenského podnikání
5příznak existence subjektu v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb
6příznak existence subjektu v Registru plátců daně z přidané hodnoty
7příznak existence subjektu v Registru plátců spotřební daně
8rezervováno
9příznak existence subjektu v registru Centrální evidence úpadců - konkurz
10příznak existence subjektu v registru Centrální evidence úpadců - vyrovnání
11příznak existence subjektu v registru Centrální evidence dotací z rozpočtu
12příznak existence subjektu v účelovém registru organizací systému ARIS
13rezervováno
14příznak existence subjektu v Registru církví a náboženských společností
15příznak existence subjektu v Seznamu politických stran a hnutí
16rezervováno
17rezervováno
18rezervováno
19rezervováno
20rezervováno
21příznak existence subjektu v Zemědělském registru
22příznak existence subjektu v Insolvenčním rejstříku
23příznak existence subjektu v Rejstříku škol a školských zařízení
24rezervováno
25příznak existence subjektu v Registru osob
26 - 30rezervováno